Số đẹp trong lô đề từ 00 – 99: Chi tiết và phân tích

Bài viết sau đây kugame88.com nhằm cung cấp đến các bạn đọc các bộ số trong lô đề, để từ bài viết này, để các bạn có thể lựa chọn được con số thích hợp cho mình nhé.

Các bộ số trong lô đề là gì?

Nói đơn giản, dễ hiểu, bộ số lô đề là một dàn các bộ số trong lô gồm 2 chữ số hay đi cùng với nhau. Còn được gọi theo một cách gọi khác là bảng đặc biệt theo bộ số.

Có thể xác định và thống kê các bộ số lô cặp, sẽ giúp cho nngười chơi xác định được dàn số để đánh theo tuần, theo tháng hay theo năm.

100 bộ số lô đề cực chuẩn:

Danh sách các bộ đề từ 00 – 99 dưới đây được chúng mình tổng hợp lại từ rất nhiều nguồn, mọi người cùng tham khảo nhé:

Các bộ số trong lô đề chuẩn nhất từ “cao thủ” làng đề
Các bộ số trong lô đề chuẩn nhất từ “cao thủ” làng đề

Bộ đề 00, bao gồm các số:  00,05,50,55

Bộ đề 01, bao gồm các số:  01,10,06,60,51,15,56,65

Bộ đề 02, bao gồm các số:  02,20,07,70,52,25,57,75

Bộ đề 03, bao gồm các số:  03,30,08,80,53,35,58,85

Bộ đề 04, bao gồm các số:  04,40,09,90,54,45,59,95

Bộ đề 05, bao gồm các số:  05,50,00,55

Bộ đề 06, bao gồm các số:  06,60,01,10,56,65,51,15

Bộ đề 07, bao gồm các số:  07,70,02,20,57,75,52,25

Bộ đề 08, bao gồm các số:  08,80,03,30,58,85,53,35

Bộ đề 09, bao gồm các số:  09,90,04,40,59,95,54,45

Bộ đề 10, bao gồm các số:  10,01,15,51,60,06,65,56

Bộ đề 11, bao gồm các số:  11,16,61,66

Bộ đề 12, bao gồm các số:  12,21,17,71,62,26,67,76

Bộ đề 13, bao gồm các số:  13,31,18,81,63,36,68,86

Bộ đề 14, bao gồm các số:  14,41,19,91,64,46,69,96

Bộ đề 15, bao gồm các số:  15,51,10,01,65,56,60,06

Bộ 16, bao gồm các số:      16,61,11,66

Bộ đề 17, bao gồm các số:  17,71,12,21,67,76,62,26

Bộ đề 18, bao gồm các số:  18,81,13,31,68,86,63,36

Bộ đề 19, bao gồm các số:  19,91,14,41,69,96,64,46

Bộ đề 20, bao gồm các số:  20,02,25,52,70,07,75,57

Bộ đề 21, bao gồm các số:  21,12,26,62,71,17,76,67

Bộ đề 22, bao gồm các số:  22,27,72,77

Bộ đề 23, bao gồm các số:  23,32,28,82,73,37,78,87

Bộ đề 24, bao gồm các số:  24,42,29,92,74,47,79,97

Bộ đề 25, bao gồm các số:  25,52,20,02,75,57,70,07

Bộ đề 26, bao gồm các số:  26,62,21,12,76,67,71,17

Bộ đề 27, bao gồm các số:  27,72,22,77

Bộ đề 28, bao gồm các số:  28,82,23,32,78,87,73,37

Bộ đề 29, bao gồm các số:  29,92,24,42,79,97,74,47

Bộ đề 30, bao gồm các số:  30,03,35,53,80,08,85,58

Bộ đề 31, bao gồm các số:  31,13,36,63,81,18,86,68

Bộ đề 32, bao gồm các số:  32,23,37,73,82,28,87,78

Bộ đề 33, bao gồm các số:  33,38,83,88

Bộ đề 34, bao gồm các số:  34,43,39,93,84,48,89,98

Bộ đề 35, bao gồm các số:  35,53,30,03,85,58,80,08

Bộ đề 36, bao gồm các số:  36,63,31,13,86,68,81,18

Bộ đề 37, bao gồm các số:  37,73,32,23,87,78,82,28

Bộ đề 38, bao gồm các số:  38,83,33,88

Bộ đề 39, bao gồm các số:  39,93,34,43,89,98,84,48

Bộ đề 40, bao gồm các số:  40,04,45,54,90,09,95,59

Bộ đề 41, bao gồm các số:  41,14,46,64,91,19,96,69

Bộ đề 42, bao gồm các số:  42,24,47,74,92,29,97,79

Bộ đề 43, bao gồm các số:  43,34,48,84,93,39,98,89

Bộ đề 44, bao gồm các số:  44,49,94,99

Bộ đề 45, bao gồm các số:  45,54,40,04,95,59,90,09

Bộ đề 46, bao gồm các số:  46,64,41,14,96,69,91,19

Bộ đề 47, bao gồm các số:  47,74,42,24,97,79,92,29

Bộ đề 48, bao gồm các số:  48,84,43,34,98,89,93,39

Bộ đề 49, bao gồm các số:  49,94,44,99

Tổng hợp tất tần tật các bộ số trong lô đề siêu chính xác
Tổng hợp tất tần tật các bộ số trong lô đề siêu chính xác

Bộ đề 50, bao gồm các số:  50,05,55,00

Bộ đề 51, bao gồm các số:  51,15,56,65,01,10,06,60

Bộ đề 52, bao gồm các số:  52,25,57,75,02,20,07,70

Bộ đề 53, bao gồm các số:  53,35,58,85,03,30,08,80

Bộ đề 54, bao gồm các số:  54,45,59,95,04,40,09,90

Bộ đề 55, bao gồm các số:  55,50,05,00

Bộ đề 56, bao gồm các số:  56,65,51,15,06,60,01,10

Bộ đề 57, bao gồm các số:  57,75,52,25,07,70,02,20

Bộ đề 58, bao gồm các số:  58,85,53,35,08,80,03,30

Bộ đề 59, bao gồm các số:  59,95,54,45,09,90,04,40

Bộ đề 60, bao gồm các số:  60,06,65,56,10,01,15,51

Bộ đề 61, bao gồm các số:  61,16,66,11

Bộ đề 62, bao gồm các số:  62,26,67,76,12,21,17,71

Bộ đề 63, bao gồm các số:  63,36,68,86,13,31,18,81

Bộ đề 64, bao gồm các số:  64,46,69,96,14,41,19,91

Bộ đề 65, bao gồm các số:  65,56,60,06,15,51,10,01

Bộ đề 66, bao gồm các số:  66,61,16,11

Bộ đề 67, bao gồm các số:  67,76,62,26,17,71,12,21

Bộ đề 68, bao gồm các số:  68,86,63,36,18,81,13,31

Bộ đề 69, bao gồm các số:  69,96,64,46,19,91,14,41

Bộ đề 70, bao gồm các số:  70,07,75,57,20,02,25,52

Bộ đề 71, bao gồm các số:  71,17,76,67,21,12,26,62

Bộ đề 72, bao gồm các số:  72,27,77,22

Bộ đề 73, bao gồm các số:  73,37,78,87,23,32,28,82

Bộ đề 74, bao gồm các số:  74,47,79,97,24,42,29,92

Bộ đề 75, bao gồm các số:  75,57,70,07,25,52,20,02

Bộ đề 76, bao gồm các số:  76,67,71,17,26,62,21,12

Bộ đề 77, bao gồm các số:  77,72,27,22

Bộ đề 78, bao gồm các số:  78,87,73,37,28,82,23,32

Bộ đề 79, bao gồm các số:  79,97,74,47,29,92,24,42

Bộ đề 80, bao gồm các số:  80,08,85,58,30,03,35,53

Bộ đề 81, bao gồm các số:  81,18,86,68,31,13,36,63

Bộ đề 82, bao gồm các số:  82,28,87,78,32,23,37,73

Bộ đề 83, bao gồm các số:  83,38,88,33

Bộ đề 84, bao gồm các số:  84,48,89,98,34,43,39,93

Bộ đề 85, bao gồm các số:  85,58,80,08,35,53,30,03

Bộ đề 86, bao gồm các số:  86,68,81,18,36,63,31,13

Bộ đề 87, bao gồm các số:  87,78,82,28,37,73,32,23

Bộ đề 88, bao gồm các số:  88,83,38,33

Bộ đề 89, bao gồm các số:  89,98,84,48,39,93,34,43

Bộ đề 90, bao gồm các số:  90,09,95,59,40,04,45,54

Bộ đề 91, bao gồm các số:  91,19,96,69,41,14,46,64

Bộ đề 92, bao gồm các số:  92,29,97,79,42,24,47,74

Bộ đề 93, bao gồm các số:  93,39,98,89,43,34,48,84

Bộ đề 94, bao gồm các số:  94,49,99,44

Bộ đề 95, bao gồm các số:  95,59,90,09,45,54,40,04

Bộ đề 96, bao gồm các số:  96,69,91,19,46,64,41,14

Bộ đề 97, bao gồm các số:  97,79,92,29,47,74,42,24

Bộ đề 98, bao gồm các số:  98,89,93,39,48,84,43,34

Bộ đề 99, bao gồm các số:  99,94,49,44

Tổng hợp các bộ số lô đề siêu chính xác 2023
Tổng hợp các bộ số lô đề siêu chính xác 2024

Với bộ số cực chi tiết phía trên mà chúng mình đã sưu tầm được và cung cấp đến các bạn, các bạn hãy tìm chính xác bộ đề mà mình cần để khi các bạn đánh số, sẽ cho ra một kết quả như mong đợi nhé. Ngoài ra, qua bài viết này, chúng mình còn muốn chia sẻ đến các bạn Cách dàn số đề sao cho hiệu quả.

Cách dàn số đề sao cho hiệu quả:

Dàn đề là cách chơi nhiều số lô đề cùng một lúc. Điều này tùy thuộc vào những phương pháp soi cầu khác nhau để có những dàn đề khác nhau.

Để luôn luôn đạt được kết quả thắng lợi như mong đợi, cũng như là đạt được kết quả cao nhất và an toàn nhất, các bạn hãy có sự tính toán thật kĩ lưỡng với số tiền bạn chơi và số ngày bạn nuôi đề. Hãy xác định rằng bạn sẽ nuôi dàn đề đó trong vòng bao bao nhiêu ngày, tiếp đến là chuẩn bị sẵn số vốn đủ để cho tiền vào khung.

Nếu bạn có số vốn khá nhỏ, hãy chia nhỏ từng phần số vốn ra để nuôi. Còn nếu tài lực của bạn mạnh hơn, có số vốn của bạn lớn, bạn có thể nâng cao khung để có thể tạo được lợi nhuận cao nhất.

Kết bài

Với bộ số đề chi tiết từ 00 đến 99, hi vọng sẽ giúp ích được bạn đọc trong việc bạn sẽ dễ dàng tìm thấy và nhận diện chính xác các bộ số trong lô đề mà bạn muốn đánh số. Chúc các bạn luôn may mắn, chiến thắng trong lúc chơi lô đề.